NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS IR SĄLYGOS.

BENDRA INFORMACIJA:

Šios internetininės svetainės “Naudojimosi taisyklės ir sąlygos” ir “Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygos” yra taikomos visiems sąntykiams tarp svetainės “Kaleda.Lt” ir svetainės lankytojų, taip pat visiems sandoriams vykdomiems interneto svetainėje www.kaleda.lt. Tam, kad vėliau jums iškiltų kuo mažiau neaiškumų ar klausimų, prašome prieš pradedant naudotis mūsų svetaine atidžiai ir nuosekliai persiskaityti bendradarbiavimo sąlygas.

TAISYKLIŲ PAKEITIMAI:

“Kaleda.Lt” pasilieka sau teisę laikas nuo laiko, be jokio atskiro įspėjimo keisti internetininės svetainės “Naudojimosi taisykles ir sąlygas” ir “Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygas”, papildant jas naujomis naudojimosi taisyklėmis ir prekių pirkimo bei pristatymo sąlygomis šioje svetainėje. Ryšium su tuo prašome jūsų ir ateityje laikas nuo laiko paskaityti svetainės punktus “Naudojimosi taisyklės ir sąlygos” ir “Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygos”, kad įsitikintumėte ar nėra padaryta kokių nors pakeitimų. Jūsų lankymasis svetainėje ir jos naudojimas po tokių pakeitimų reiškia, kad jūs besąlygiškai sutinkate su naujomis svetainės “Naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis” ir “Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygomis” bei jas priimate.

LANKYTOJŲ REGISTRACIJA:

Norint užsisakyti prekių iš mūsų el.parduotuvės bet kuris svetainės lankytojas, turi užsiregistruoti mūsų internetinėje svetainėje “Kaleda.Lt”. Registracijai yra būtini: Lankytojo vardas; pavardė, adresas; Telefono numeris ir kiti, prekių pristatymui būtini lankytojo duomenys. Tuo pačiu svetainės lankytojas patvirtina, jog registracijos metu yra sulaukęs ne mažiau kaip 16 metų amžiaus ir įgijęs teisinį veiksnumą. “Kaleda.Lt” patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. “Kaleda.Lt” įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus “Kaleda.Lt” partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su lankytojo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės lankytojo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su lankytoju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie lankytojo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Svetainės lankytojas užsiregistravęs svetainėje “Kaleda.Lt” ir užsakydamas joje prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu svetainės lankytojas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, svetainė “Kaleda.Lt” atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės, t.y. turi teisę arba iš viso neaptarnauti asmens su tokiais prisijungimo duomenimis arba neatsako prieš lankytoją, jeisu tretieji asmenys įsigyja prekių lankytojo vardu internetinėje parduotuvėje.

“Kaleda.Lt” patvirtina, jog registracijos faktas tuo pačiu nereiškia, jog Lankytojui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Lankytojui pageidaujant gauti “Kaleda.Lt” informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

PREKĖS IR PREKIŲ KAINOS:

Visos prekių kainos yra norodytos Litais, įskaitant PVM, tačiau neįskaičiuojant prekių pristatymo kainos. Mes pasiliekame teisę keisti puslapyje pristatomų prekių kainas bet kuriuo metu, tačiau galime tai daryti tik prieš priimdami užsakymą. Mes priimame visus užsakymus puslapyje esančioms prekėms, atsižvelgdami į užsakomų prekių prieinamumą mums užsakymo priėmimo metu. Jei jūsų užsakymas negali būti įvykdytas, ar gali būti įvykdytas nepilnai, mes jums apie tai pranešime ir jums kaip galima skubiau bus grąžinti pinigai už prekę, kuri tuo metu nebuvo mums prieinama ir negali būti pristatyta per numatytą pristatymo laikotarpį.

PREKĖS ATITIKIMAS PREKYBINIAM PAVYZDŽIUI:

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nors mes ir bandome prekių nuotraukose kuo tiksliau perteikti prekės išvaizdą, realybėje prekė gali atrodyti kiek kitaip ir šiek tiek skirtis nuo to, kaip ji atvaizduojama jūsų įrenginyje. Mes negalėsime priimti produktų atgal tik dėl šios priežasties, taigi, jeigu turite bent menkiausių abejonių dėl pageidaujamo pirkinio, rekomenduojame jums iš pradžių pasikonsultuoti su mūsų konsultantais, nurodytais kontaktiniais telefonais arba el. paštu: info@kaleda.lt ir gauti pilną bei išsamią informaciją apie planuojamą įsigyti gaminį.

NETIKSLUMAI:

Mes dedame daug pastangų tam, kad visa talpinama svetainėje informacija būtų teisinga ir pilnai atitiktų tikrovę, tiek kiek mes patys tuo metu esame informuoti. Tačiau “Kaleda.Lt” niekada nėra garantuota pati, ir negali suteikti jokių garantijų jums, dėl bet kurios svetainėje esančios informacijos ar medžiagos tikslumo, aktualumo ir išsamumo.

NUORODOS:

Gali būti, kad šioje mūsų svetainėje jūs atrasite nuorodų, siūlančių jums prisijungti prie kitų, trečiųjų šalių valdomų, interneto svetainių. Taip pat gali būti, kad trečiųjų asmenų svetainėse jūs atrasite nuorodas kurios jums leis prisijungti prie šios svetainės iš trečiųjų šalių valdomų interneto svetainių. Susietos trečiųjų šalių svetainės nėra pavaldžios “Kaleda.Lt”, ir “Kaleda.Lt” tokiais atvejais nėra atsakinga už jokį, tokiais būdais nuorodomis tarpusavyje susijusių, svetainių turinį arba bet kokią nuorodą, kurią pateikia jums tokia susijusi svetainė. Tokių nuorodų egzistavimas jokiu būdu savaime nereiškia, kad “Kaleda.Lt” dalyvauja kažkokiuose trečiųjų šalių projektuose, ar gali būti kitaip atsakinga už trečiosios šalies puslapio, kuriame gali būti randama nuoroda, turinį arba yra atsakinga už bet kokius tokius susijusios svetainės siūlomus produktus ar paslaugas.

AUTORINĖS TEISĖS:

Visas svetainės turinys, įskaitant, bet neapsiribojant prekių dizainais, nuotraukomis, garsine ir vaizdine medžiaga, tekstais, grafika ir kita informacija, pateikiama šioje svetainėje, visos svetainės dalys ir priedai, yra autorinių teisių apsaugos objektas ir išskirtinai priklauso “Kaleda.Lt”. Jie negai būti kopijuojami, platinami, naudojami, išskyrus panaudojimą išimtinai savo asmeninėms reikmėms ir tik gavus išankstinį rąštišką sutikimą iš “Kaleda.Lt”.

 

LICENCIJOS IR LANKYTOJŲ TEISĖS:

Jūs neturite galimybės įgyti jokių teisių ar licencijų į šios svetainės turinį, išskyrus jums suteikiamas labai ribotas teises naudotis informacija pačioje svetainėje tuo metu kai esate prie jos prisijungę, ir tik taip, kaip kad numato čia išdėstytos svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės. Apart to, kaip kad numato šiame skyriuje išdėstytos sąlygos ir taisyklės, jūs negalite kopijuoti, keisti, modifikuoti, atgaminti, išardyti, rekonstruoti, spausdinti, platinti, paskelbti, rodyti, įkelti, kurti išvestinių darbų ar perduoti kažkuriai trečiai šaliai, arba bet kokiu kitu būdu panaudoti mūsų svetainės turinio.

LEIDIMAI:

Neturint išankstinio raštiško “Kaleda.Lt” sutikimo jums nėra leidžiama atsisiųsti jokių svetainės dalių, sudarančių visą svetainės turinį. Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie galimybes panaudoti savo ar visuomenės reikmėms mūsų Svetainės turinį, arba gauti leidimą panaudoti kažkurią iš mūsų svetainės dalių, prašome siųsti paklausimus adresu: info@kaleda.lt.

ATLEIDIMAS NUO SĄLYGŲ VYKDYMO IR TAISYKLIŲ GALIOJIMO APRIBOJIMAI:

Jei kuri nors iš šio Susitarimo nuostatų yra užginčyta ir vėliau pripažinta negaliojančia bet kuriame kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, tokios nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusioms šio Susitarimo nuostatoms, kurios ir toliau lieka galioti pilna savo apimtimi.

VISAS SUSITARIMAS KAIP YRA:

Šis susitarimas galioja visas taip “kaip yra“ ir taip, kaip kad tai numato šiame dokumente išdėstytos Svetainės naudojimosi sąlygos ir taisyklės, yra laikomas savanorišku susitarimu tarp svetainės kūrėjų ir svetainės lankytojų, kurie laikomi šio susitarimo šalimis. Tuo pačiu šis susitarimas nepakeičia jokių ankščiau sudarytų išankstinių susitarimų ar kitų susitarimų sudarytų tarp šalių žodžiu arba raštu. Jokie šios sutarties sąlygų skirtingi traktavimai negali apriboti arba panaikinti bet kurios šalies atsakomybės už sukčiavimą ar įstatymų nesilaikymą.

JOKIŲ GARANTIJŲ:

“Kaleda.Lt” neprisiima sau jokių papildomų įsipareigojimų ar garantijų ryšium su šiuo svetainės turiniu. Svetainės turinys yra pateikiamas toks "koks yra". Svetainėje nėra teikiama jokių garantijų, nei konkrečių, nei numanomų. Svetainės lankytojas gali tikėtis siūlomų prekių atitikimo bendro pobūdžio Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuotiems prekių kokybės reikalavimams, taip pat tikėtis prekės tinkamumo konkrečiam tikslui, įvardintam prekės aprašyme, ir tik tiek tai yra leistina tikėtis pagal taikytiną teisę. Taip pat lankytojai gali tikėtis, kad svetainės veikla nepažeidžia jokių nuosavybės teisių, ir jokių trečiųjų fizinių bei juridinių asmenų turtinių ir neturtinių teisių.

“Kaleda.Lt” neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų, kad svetainėje esančios funkcijos veiks nepertraukiamai ir nesuteikia jokių garantijų, kad pati svetainė visuomet veiks nepertraukiamai, be klaidų, arba kad visi defektai bus ištaisyti per trumpą laiką. “Kaleda.Lt” taip pat negarantuoja jums, kad mūsų svetainė yra suderinama su jūsų kompiuterio įranga arba, kad mūsų svetainės serveris veikia be jokių klaidų, kad jame nėra virusų, "kirminų" ar "Trojos arklių", todėl “Kaleda.Lt” negali būti atsakinga už bet kokio pobūdžio žalą kurią gali patirti jūsų kompiuteris naudodamasis mūsų interneto prieiga.

“Kaleda.Lt” taip pat negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų šalių teikiamas paslaugas, tokių paslaugų kokybę ir turinį. “Kaleda.Lt” taip pat neatsako ir už interneto linijas ir įrangą, kuriuos naudojate prisijungimui prie mūsų svetainės.

Šiame straipsnyje išdėstytos mūsų “Svetainės naudojimo sąlygos ir taisyklės“ neturi jokios įtakos svetinės lankytojams įstatymais garantuotoms ir juose įvardintoms, asmeninėms teisėms ir vartotojų teisėms bei pagal jas teikiamoms garantijoms.

REGISTRUOTŲ VARTOTOJŲ FORUMAS IR PASISAKYMAI:

Nors mes vertiname sąveika su registruotais savo puslapio lankytojais, skątiname diskusijas apie mūsų kompanijos produktus, gerbiame ir vertiname visas pastabas, toleruojame susijusių vaizdų, vaizdo įrašų ir bet kokio kito tipo medžiagos įkėlimą į mūsų puslapį, turime pareikšti, kad tokiais būdais paskelbta viešojoje interneto erdvėje informacija nebūtinai atspindi “Kaleda.Lt” nuomonę ir mes nesame atsakingi už tokios informacijos turinį, tačiau mes visuomet pasiliekame sau teisę esant reikalui redaguoti jūsų paliktas pastabas atitikimo kalbos rašybai ir gramatikai tikslais, arba ištrinti žinutes, jeigu jos gali būti žalingos mūsų veiklai, yra įžeidžiančio pobūdžio arba pažeidžia etikos, ar kitas visuomenėje priimtas normas. Oficialią mūsų kompanijos nuomonę įvairiais aktualiais įmonės klausimais gali reikšti tik mūsų įmonės arba įmonės padalinių darbuotojai, arba kiti įgalioti tokiems atvejams asmenys. Taip pat visi svetainės vartotojų pareiškimai ir jų įkeliama į svetainę informacija negali prieštarauti pargindinėms puslapio “Naudojimosi taisyklėms ir sąlygoms” ir “Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygoms”. Jokia medžiaga esanti svetainėje negali būti kopijuojama be mūsų sutikimo. Skelbdami ar palikdami bet kokio asmeninio pobūdžio duomenis apie save mūsų svetainėje jūs tuo pačiu suteikiate mums leidimą naudoti šiuos duomenis, rinkodaros, reklamos bei vartojimo statistikos sudarymo tikslais.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NAUDA IR ĮSIPAREIGOJIMAI:

Jokia šio Susitarimo nuostata nesiekiama sukurti jokių teisių, pareigų arba naudos jokiai trečiajai šaliai. Negalima tikėtis, kad ryšium su šiuo susitarimu bet kokia trečioji šalis bus įpareigota atlikti vienokius ar kitokius veiksmus.

TAIKYTINA TEISĖ:

Informacijos skelbimas, pardavimai ir visa likusi veikla šioje svetainėje, vykdomi prisilaikant Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad bet kokie ginčai kilę iš sąntykių atsiradusių šioje svetainėje paliekami spręsti išimtinę tvarka tik Lietuvos Respublikos teismams. “Kaleda.Lt” internetinio puslapio “Naudojimosi taisyklės ir sąlygos” ir “Prekių pirkimo ir pristatymo sąlygos” yra taikomos visiems pirkimo užsakymams šioje svetainėje ir yra priimamos be pakeitimų. Šios sąlygos neturi ir negali turėti įtakos jokioms įstatymuose numatytoms teisėms ar joms prieštarauti.


Į viršų